یک وقتهایی آدم تصمیم می گیرد که برود اما چیزی نمی گذرد که دلتنگ می شود و بر می گردد. 

برگشتم تا باز هم بنویسم. هر آنچه از جزیره ی کوچک ذهنم می گذرد.

با یک قالب نو، نام جدید، و دیدگاهی که دستخوش تغییرات شده است. اینجا همان جزیره ی کوچک من است که فضانوردی را در خود می پروراند که خودنویسش را گرفته و از هر چه دل تنگش می خواهد می نویسد. 

سلام :)