فرهاد من بیا که شیرینت دارد تلخ می شود

شیرینت وا رفته از این همه جای خالی ات

دلم اصلا آرام نمی گیرید 

بیستون اینجاست دل من است. وقتی که نیستی بی ستون می شود...


________________________________________


نتونستم اینو ننویسم:

فرهاد من بیا که شیرینت داره تبدیل میشه به اون نقل سفتا که دندون میشکنه، تصدقت هرجا هستی تلگرامو بذار زمین بیا :| :| :))) 


* فرهاد نماد محبوب آدمیست که میتواند یک شخص باشد. یا آرمانها و آرزوها..