همیشه که کاری هست که من انجامش نمیدم و کارم ناقصه

همیشه یه نمره ایی هست که من نمیگیرم و ۲۰ نمیشم

همیشه یه گزینه هست که میدونستم درسته ولی غلطه رو تیک زدم

همیشه یه فرصت استثنایی هست که من از دستش میدم

همیشه یه کاری هست که فکر می کنم غلطه ولی درست بوده

همیشه یه کاری هست که فکر کردم درسته ولی غلطه

همیشه یه بغضی هست که نمیذارم بترکه

همیشه یه خنده ایی هست که منفجر ش نمیکنم

همیشه یه حرفی هست که نمیتونمیا نمیذارن یا نمیشه بگم

....

همچنان ادامه داره...