قانون چهارم new نیوتن

برای داشتن یه لذت باید از یه لذت دیگه دست کشید

#سوژه نوشتن ندارم یا من سوژه ها رو نمیبینم؟! :\ رو آوردم به کسف قوانین طبیعت