جوری که فکر کنید امروز آخرین روز زندگی تون باشه، و هم اینکه انگار همیشه زنده هستید؟ شده؟ من که نمیتونم بینا بین اینا راه برم.