خندهاشون، شادی که از ته دلشون میومد، شوخی هاشون، تن سالمشون، رهایی شون ، موفقیت شون...حسرت به دلم گذاشت، داغم رو تازه کرد، دوباره اشک دوباره رشک...

دیگه هر ادم شاد و سالمی رو می بینم گریه ام میگیره. 

* من نمیتونم راحت گریه کنم، بغض میکنم و نمی شکنه . من یه روز از غم باد میمیرم. فقط یه اغوش دلسوزانه میتونه بغضمو بترکونه راحتم کنه...