من: چطوری گذشته رو جبران کنیم؟

خودم: مثل گذشته نباشیم دیگه